Alpine Lodges Inn de Berghen
/

Alpensfeer inademen in de Achterhoek                                                        (onderaan de Lochemse Berg)

 

Voorwaarden

 

Artikel 1.

Verhuurder kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige verstoring, wijziging of verhindering van het verblijf van de klant, indien dit het gevolg is van onvoorziene of onoverkomelijke gebeurtenissen buiten zijn wil. Verhuurder kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor ongemakken, veroorzaakt door het werk van derden, zoals gemeente, provincie, enz. Evenmin kan Verhuurder verantwoordelijk worden gehouden voor onderbreking van gas, water of elektriciteit, indien dit het resultaat is gebrek aan zonne-uren en/of gebrek aan regenval. Verhuurder wijst elke verantwoordelijkheid af voor verlies, diefstal of beschadiging van bagage, persoonlijke eigendommen of voertuig, zomede voor kosten, voortvloeiend uit het niet op tijd bereiken van de vakantiewoning ten gevolge van vertraging.

Artikel 2.

De huurovereenkomst is persoonlijk. Het is niet toegestaan de vakantiewoning geheel of gedeeltelijk aan anderen (onder) te verhuren of in gebruik te laten nemen. Noch is het toegestaan de toegangscodes van de vakantiewoning met anderen, buiten het gezelschap van huurder, te delen.

Huurder op wiens naam de huurovereenkomst is opgemaakt is de hoofdhuurder en derhalve volledig aansprakelijk voor alle ontstane schade of breuk, ontbreken van inboedel en veroorzaakte (geluid)overlast, óók voor én door zijn of haar gezelschap.

Huurder en diens gezelschap zijn gehouden de huurvoorwaarden na te komen. Afspraken die afwijken van de huurvoorwaarden, zijn slechts geldig indien deze schriftelijk tussen huurder en verhuurder zijn overeengekomen.

Leeftijd van huurder is minimaal 25 jaar. Bij twijfel kan verhuurder om een legitimatie vragen. Het onjuist opgeven van naam, adres en of leeftijd door de huurder, kan leiden tot onmiddellijke annulering van de reservering dan wel directe beëindiging van de verhuurovereenkomst. In geval sprake is van een annulering of beëindiging zoals hierboven benoemd, worden reeds betaalde bedragen niet gerestitueerd.

De vakantiewoningen hebben uitsluitend een tijdelijke recreatieve en daarmee dus geen (tijdelijke) woonbestemming. Het is niet toegestaan de vakantiewoningen te gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor deze bestemd zijn.

Het is huurder en diens gezelschap niet toegestaan de vakantiewoningen open te stellen voor vriendengroepen, noch voor het vieren van feestjes en partijen in de ruimste zin van het woord.

Gebruik van verdovende middelen, stimulerende middelen, bedwelmingsmiddelen, roesmiddelen, geestverruimende middelen, overige verboden middelen of dope is in onze vakantiewoningen niet toegestaan.

Huurder en diens gezelschap zijn gehouden zich correct te gedragen en alles na te laten wat op welke wijze dan ook aan de huurder van de belendende vakantiewoning én/of buren van de vakantiewoning, redelijkerwijs aanstoot kan geven. Het is huurder en zijn gezelschap evenmin toegestaan overlast, in welke vorm dan ook, te bezorgen aan de huurder van de belendende vakantiewoning én/of buren van de vakantiewoning.

Artikel 3.

 Reserveren en prijs.

Een reservering is geldig vanaf het moment dat Verhuurder de vereiste aanbetaling heeft ontvangen.

Het betalen hiervan houdt in, dat de huurder heeft kennis genomen en akkoord gaat met de hier genoemde algemene huurvoorwaarden en de volledige omschrijving van de vakantiewoning, die hij heeft gehuurd.

De prijzen van Verhuurder zijn berekend in EURO'S en zijn per week, midweek of lang weekend. Bijkomende standaard kosten, zoals eindschoonmaak, toeristenbelasting en borgsom, zijn bij de woningomschrijving vermeld en zijn nooit bij de prijs inbegrepen.

Artikel 4.

Betaling van de huurprijs.

Voor iedere reservering moet 50% van de huurprijs direct worden aanbetaald. Deze aanbetaling moet binnen 1 dag na de factuurdatum door Verhuurder ontvangen zijn.

Het restant moet uiterlijk 6 weken voor aanvang van het verblijf in de vakantiewoning door Verhuurder zijn ontvangen. Indien dit niet heeft plaats gevonden, zal de huurder een brief ontvangen met het verzoek het restant binnen 5 werkdagen te betalen. Gebeurt dit niet, dan zal dit gezien worden als een annulering van de vakantiewoning door de huurder en zijn de annuleringsvoorwaarden van artikel 5 van toepassing. Verhuurder heeft dan tegelijkertijd het recht de betreffende vakantiewoning opnieuw voor verhuur aan te bieden.

Indien de reservering minder dan 6 weken voor de aanvang van de huurperiode plaats vindt, dan dient betaling van de volledige huurprijs inclusief bijkomende standaard kosten per ommegaande plaats te vinden.

Na ontvangst van het restant van de huurprijs, wordt de betalingsbevestiging aan de huurder toegestuurd. Verder zal de huurder alle noodzakelijke informatie ontvangen betreffende routebeschrijving, gegevens m.b.t. toegang van de vakantiewoning en overige relevante informatie. Deze informatie wordt per e-mail toegestuurd.

Artikel 5.

Annulering door de huurder.Elke annulering moet per e-mail aan Verhuurder worden gemeld.

Verhuurder brengt de volgende bedragen in rekening, afhankelijk van de datum van annulering door de huurder:

·        Annulering vóór de 60 ste dag van aanvang van de huurperiode: kosten die MICAZU aan verhuurder in rekening brengt voor het verzorgen van de financiële administratie

·        annulering tussen de 60ste en de 45e dag voor de aanvang van de huurperiode: 25% van de huur.

·        annulering tussen de 45e en de 14e dag voor de aanvang van de huurperiode: 50% van de huur.

·        annulering minder dan 14 dagen voor de aanvang van de huurperiode: 100% van de huur. 

Indien de huurder geen gebruik maakt van de vakantiewoning of deze voor het einde van de huurperiode verlaat, zal er geen enkel restitutie plaats vinden.

Artikel 6.

Annulering door Verhuurder.

Indien door onvoorziene omstandigheden Verhuurder een huurovereenkomst moet annuleren, zal de huurder hiervan onmiddellijk op de hoogte worden gebracht en restitutie van aanbetalingen plaatsvinden.

Artikel 7.

Klachten en geschillen.

Een klacht worden uitsluitend in behandeling genomen indien deze binnen 48 uur na het in bezit nemen van de vakantiewoning telefonisch wordt gemeld. De melding wordt opgevolgd door een bericht per e-mail. Dezelfde regel geldt indien er zich tijdens het verblijf in de vakantiewoning iets ernstigs voordoet.

Indien de huurder weigert bezit te nemen van de vakantiewoning, omdat de staat van de woning niet overeenkomst met wat hij er redelijkerwijs van mag verwachten, dan dient hij onmiddellijk contact op te nemen met Verhuurder. Indien het niet mogelijk is om tot overeenstemming te komen, dan moet hij de klacht indienen bij een ter zake kundige, teneinde een objectief oordeel te verkrijgen.

Het huidige contract is opgesteld, en moet worden geïnterpreteerd, naar Nederlands recht. Alle geschillen, die uit dit contract zouden kunnen rijzen vallen onder de exclusieve jurisdictie van het Nederlandse recht.

Artikel 8.

Beschrijving woning.

Alle losbladige informatie of informatie op de website van Verhuurder betreffende de indeling, het meubilair of de desbetreffende voorzieningen is te goeder trouw verstrekt.

Indien hierin een verandering plaats vindt tussen het moment van reservering en de aanvang van de huurperiode, zal Verhuurder de huurder hierover informeren, doch dan kan Verhuurder hiervoor niet verantwoordelijk worden gesteld.

Indien, ondanks alles, de informatie betreffende de vakantiewoning, de indeling, het meubilair, het maximum aantal bewoners of de desbetreffende voorzieningen niet juist blijkt te zijn, dan dient de huurder Verhuurder hiervan onmiddellijk in kennis te stellen, zodat deze het één en ander kan herstellen.

Alle informatie betreffende toerisme en sportieve activiteiten is door derden verstrekt en valt buiten de verantwoordelijkheid van Verhuurder.

Artikel 9.

Aankomst en vertrek.

De aankomst in de vakantiewoning vindt normaliter plaats tussen 15.00 en 21.00 uur, tenzij anders is overeengekomen.

De vakantiewoning moet uiterlijk om 11.00 uur verlaten worden op de dag van vertrek.

Artikel 10.

 Maximum aantal bewoners.

In de vakantiewoning mogen niet meer dan VIER personen logeren. Het is niet toegestaan om extra bedden in de woning te plaatsen noch is het toegestaan om de zitbank(en) in de woning te gebruiken als extra slaapplaats. Het is evenmin toegestaan om tenten (o.i.d.) in de tuin te plaatsen.

 Het bewonen van de vakantiewoning met meer dan het aangegeven maximum van vier personen, kan leiden tot directe beëindiging van de huurovereenkomst. Verhuurder is in dat geval niet gehouden aan het terugstorten van de reeds voldane huur.

Artikel 11.

Huisdieren.

Het is de huurder niet toegestaan huisdieren mee te nemen in de woning van Verhuurder

Artikel 12.

Technische installaties, centrale verwarming en elektrische apparatuur.

Het is niet toegestaan om wijzigingen aan te brengen in de programmering van elektrische apparaten noch in de programmering van de technische installaties. In geval van een technische storing is het evenmin toegestaan zelf reparaties uit te voeren. U dient te allen tijde onze technische dienst in te schakelen die zal zorgdragen voor het doorzetten van een reparatieverzoek.

Artikel 13.

Borgsom.
Bijkomende kosten, zoals de borgsom, worden direct verwerkt in de factuur en voorafgaand aan de huurperiode voldaan.

Conform afspraak wordt deze borgsom binnen 2 weken na het verlaten van de vakantiewoning teruggestort, eventueel onder aftrek van kosten voor het herstel van achteraf geconstateerde schade aan de vakantiewoning.

Artikel 14.

Toeristenbelasting.
Bijkomende kosten, zoals toeristenbelasting, worden direct verwerkt in de factuur en voorafgaand aan de huurperiode voldaan.

Artikel 15.

Schoonmaak.

Bijkomende kosten, zoals (verplichte) kosten voor schoonmaak, worden direct verwerkt in de factuur en voorafgaand aan de huurperiode voldaan.

De vakantiewoning dient schoon en netjes te worden aangetroffen. Is dit niet het geval, dan moet dit direct per e-mail aan Verhuurder worden gemeld.

Bij het vertrek dient de huurder de vakantiewoning netjes achter te laten. Huurder, en diens gezelschap, gaat gedurende de huurperiode zorgvuldig om met de eigendommen van Verhuurder.

Artikel 16.

Belangrijke informatie ter plaatse.

In de vakantiewoning ligt een Informatiemap. Verhuurder gaat er van uit dat de huurder bij aanvang van de huurperiode de relevante informatie in deze informatiemap doorneemt. Hierin vindt de huurder onder andere informatie over brandveiligheid, belangrijke adressen (in geval medische zorg moet worden verleend) en informatie over het sleutelplan.

Artikel 17.

Voorbehoud.

Indien de huurvoorwaarden aantoonbaar en doelbewust niet wordt nageleefd, behoudt verhuurder zich het recht voor om passende maatregelen te nemen. Voortijdig en éénzijdig, door verhuurder, opzeggen van de huurovereenkomst behoort daarbij tot de mogelijkheden.

Bij vermissing of vervreemding van onze eigendommen, zijn wij genoodzaakt aangifte te doen bij de politie.